GDPR

Ενημέρωση 15/01/2020

Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων CMR

H πολιτική απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία CMR επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς που διενεργεί, για λογαριασμό των πελατών της

Η παρούσα πολιτική

1.Συλλογή Δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αλλά πάντα με την συναίνεσή σας .
Ειδικότερα η εταιρεία μας συλλέγει, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της έρευνας που διενεργεί), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα :
• Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες
• Δεδομένα που αφορούν σε πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
• Δεδομένα υγείας

Η ανωτέρω απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική

2.Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων σε Ταυτοποιήσιμη Μορφή

Ποσοτικές Έρευνες Αγοράς
Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας σε προσωποποιημένη μορφή/ψευδωνυμοποιεί τα δεδομένα σας αμέσως μετά την συλλογή και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας.
Ειδικότερα η εταιρεία ως συνδεδεμένο μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ – www.sedea.gr ) υπόκειται στον Ποιοτικό Ελεγχο Συλλογής Στοιχείων ΠΕΣΣ, σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Οφείλει επίσης να θέτει τα στοιχεία της έρευνας στη διάθεση των Ελεγκτών ΠΕΣΣ προκειμένου να διενεργήσουν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην εταιρεία με στόχο την πιστοποίησή της.
Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την καταστροφή των δεδομένων, δεν είναι δυνατή η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων.
Σε περίπτωση που τυχόν έχουν διαβιβαστεί, μόνον κατόπιν συναινέσεώς σας, δεδομένα σας στον πελάτη, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε αυτόν και για όσο χρόνο τα τηρεί.

3.Δικαιώματα

Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 1 μήνα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
• Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας

H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση sales@cmr-net.com. H εταιρεία απαντά σε κάθε αίτημα το αργότερο εντός μηνός από την λήψη του.

4.Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

Η εταιρεία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στον πελάτη της, με την δική σας συναίνεση και μονον αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει αυτός τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή, καθώς και για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν.
Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας.

Μέτρα Ασφαλείας
Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας. Η πολιτική ασφαλείας μας είναι ανάλογη με τους κινδύνους που συνεπάγεται το είδος της επεξεργασίας που κατά περίπτωση διενεργούμε, αλλά και τις πληροφορίες που συλλέγουμε.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων της, τηρούνται αντίγραφα, και αρχειοθετούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ασφαλές περιβάλλον.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Οι υπάλληλοι της εταιρείας δεσμεύονται συμβατικά στην τήρηση κανόνων εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των οποίων λαμβάνουν γνώση.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στις ποσοτικές έρευνες τα προσωπικά δεδομένα διαχωρίζονται αμέσως μετά την συλλογή τους, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί και καταστρέφονται μόλις ολοκληρωθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι και σε κάθε περίπτωση εντός τρίμηνου από την ολοκλήρωση της έρευνας.

CMR clients, remain loyal because, they are convinced that we deserve their preference
They trust us and they have become our best advertisers since our establishment

Trust CMR and make a new beginning for your company